Verksamhet

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse upprätthålls av 18 finlandssvenska sammanslutningar.

Stiftelsens ändamål är att främja en socialt och ekonomiskt ändamålsenlig bostads- produktion och verka för en förbättring av bostadsförhållandena i Helsingfors jämte omnejd. Stiftelsens ändamål är även att stöda fritidsverksamhet samt kulturella, idrottsliga och andra allmännyttiga strävanden.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att:

  • äga och förvalta bostäder, lägenheter och enskilda fastigheter,
  • på sociala och ekonomiska grunder såsom hyresgäster anta i första hand svenskspråkiga bostadsbehövande personer,
  • ekonomiskt eller på annat sätt, stöda fritidsverksamhet, kulturella, idrottsliga o.a. allmännyttiga strävanden,
  • vid behov utreda och undersöka bostadsförhållandena och bostadsbehovet i Helsingfors med omnejd samt att bedriva upplysningsverksamhet i bostadsfrågor. 

Stiftelsen äger två statsbelånade fastighetsbolag i Helsingfors, Fastighets Ab Styrbord och Fastighets Ab Babord. Fastighets Ab Styrbord uppfördes år 1967. Fastigheten ligger vid Lekgränden 5 i Gårdsbacka. Den omfattar 95 bostadslägenheter i tre separata hus. En lekskola och en förskola i stadens regi är inrymda i fastigheten. Fastighets Ab Babord uppfördes år 1970. Fastigheten ligger vid Sjökortsgränden 6 i Nordsjö. Den omfattar 152 bostäder i sex separata hus. Staden hyr utrymmen för ett daghem och Helsingfors kyrkliga samfällighet/Matteus församling för en dagklubb för förskolebarn. Hoitokoti Päiväkumpu Oy hyr andra våningen i ett av tornhusen.

Stiftelsen äger därtill 36 bostadslägenheter, ett utrymme för daghemsverksamhet, ett utrymme för kvartersskola och ett affärsutrymme i Bostads Ab Sesam vid Arabistranden. Fastigheten stod färdig i augusti 2009. Helsingfors stad driver daghemmet för 63 barn och kvartersskolan för åk 1-2 i fastigheten. 

Kärnan i den ordinarie verksamheten är förvaltningen av stiftelsens fastighets- och bostadsaktiebolag inklusive anskaffandet av hyresgäster till dem, ävensom utdelning av understöd till allmännyttiga ändamål.

Stiftelsens samtliga bostäder är uthyrda. Bostäder som blir lediga, hyrs ut till bostadsbehövande svenskspråkiga personer och svensk- eller tvåspråkiga familjer med beaktande av sociala aspekter. Vid valet av hyresgäster till de stadsbelånade lägenheter, bör aravabestämmelsernas inkomst- och förmögenhetsgränser beaktas.